KING DRILL-4D for large Ø (Ø61 à Ø100)

K4D 616550-11 foret à plaquettes Korloy

K4D 616550-11 foret à plaquettes Korloy

4xD - (Ø de perçage 61 à Ø65) (Ø de serrage 50mm)

Chf 1970.00
Euro 2068.50
K4D 657050-13 foret à plaquettes Korloy

K4D 657050-13 foret à plaquettes Korloy

4xD - (Ø de perçage 65 à Ø70) (Ø de serrage 50mm)

Chf 2100.00
Euro 2205.00
K4D 707550-13 foret à plaquettes Korloy

K4D 707550-13 foret à plaquettes Korloy

4xD - (Ø de perçage 70 à Ø75) (Ø de serrage 50mm)

Chf 2160.00
Euro 2268.00
K4D 758050-13 foret à plaquettes Korloy

K4D 758050-13 foret à plaquettes Korloy

4xD - (Ø de perçage 75 à Ø80) (Ø de serrage 50mm)

Chf 2218.00
Euro 2328.90
K4D 808550-15 foret à plaquettes Korloy

K4D 808550-15 foret à plaquettes Korloy

4xD - (Ø de perçage 80 à Ø85) (Ø de serrage 50mm)

Chf 2298.00
Euro 2412.90
K4D 859050-15 foret à plaquettes Korloy

K4D 859050-15 foret à plaquettes Korloy

4xD - (Ø de perçage 85 à Ø90) (Ø de serrage 50mm)

Chf 2420.00
Euro 2541.00
K4D 909550-15 foret à plaquettes Korloy

K4D 909550-15 foret à plaquettes Korloy

4xD - (Ø de perçage 90 à Ø95) (Ø de serrage 50mm)

Chf 2476.00
Euro 2599.80
K4D 9510050-18 foret à plaquettes Korloy

K4D 9510050-18 foret à plaquettes Korloy

4xD - (Ø de perçage 95 à Ø100) (Ø de serrage 50mm)

Chf 2568.00
Euro 2696.40