SNMG-MM générale à finition Inox
SNMG 120404-MM NC9115

SNMG 120404-MM NC9115

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 10.80
Euro 11.34
SNMG 120408-MM NC9115

SNMG 120408-MM NC9115

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 10.80
Euro 11.34
SNMG 120408-MM NC9125

SNMG 120408-MM NC9125

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 10.80
Euro 11.34
SNMG 120408-MM NC9135

SNMG 120408-MM NC9135

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 10.80
Euro 11.34
SNMG 120408-MM UNC805

SNMG 120408-MM UNC805

HRSA - ébauche moyenne / Mittel bis Schlichten

Chf 16.20
Euro 17.01
SNMG 120412-MM NC9115

SNMG 120412-MM NC9115

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 10.80
Euro 11.34
SNMG 120412-MM NC9125

SNMG 120412-MM NC9125

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 10.80
Euro 11.34
SNMG 120412-MM NC9135

SNMG 120412-MM NC9135

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 10.80
Euro 11.34
SNMG 120412-MM UNC805

SNMG 120412-MM UNC805

HRSA - ébauche moyenne / Mittel bis Schlichten

Chf 16.20
Euro 17.01
SNMG 150612-MM NC9125

SNMG 150612-MM NC9125

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 22.40
Euro 23.52
SNMG 150612-MM NC9135

SNMG 150612-MM NC9135

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 22.40
Euro 23.52
SNMG 150616-MM NC9125

SNMG 150616-MM NC9125

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 22.40
Euro 23.52
SNMG 150616-MM NC9135

SNMG 150616-MM NC9135

Inox - ébauche moyenne / Inox - Mittel bis Schlichten

Chf 22.40
Euro 23.52