VHM-Bohrer 3-5-8XD PMK

PI503A Ø3>Ø20 WIDIN

PI503A Ø3>Ø20 WIDIN

Ø3>Ø20 X3D Forets MD - VHM- Bohrer " P-M-K "

Chf 0.00
Euro 0.00
PI505A Ø4>Ø20 WIDIN

PI505A Ø4>Ø20 WIDIN

Ø4>Ø20 X5D Forets MD - VHM- Bohrer " P-M-K "

Chf 0.00
Euro 0.00
PI508A Ø3>Ø20 WIDIN

PI508A Ø3>Ø20 WIDIN

Ø3>Ø20 X8D Forets MD - VHM- Bohrer " P-M-K "

Chf 0.00
Euro 0.00